Zamenhof to Couturat: 21. I. 1907. English translation by Don HARLOW
Kara Sinjoro! Dear Sir!
Kun plezuro mi vidis el Via letero, ke Vi konscias la necesecon de tre singarda formo de agado kaj ke Vi intencas esti singardaj, por ke Via ago ne malgrandigu tion, kion ni ĝis nun akiris. I have seen with pleasure in your letter that you are aware of the need for a very careful form of action and that you intend to be careful so that your action will not minimze what we have gained up to now.
Via timo, ke kelkaj esperantistoj volos kontraŭbatali Vian agadon, ŝajnas al mi tute senkaŭza. Se Vi klarigos al ili tion, kion Vi klarigis al mi, tiam certe neniu esperantisto havos ian eĉ plej malgrandan kaŭzon por kontraŭbatali Vin; kontraŭe, ĉiu tre volonte Vin helpos. Your fear that some Esperantists will fight against your actions seems to me totally without cause. If you explain to them what you have explained to me, then certainly no Esperantist will have even the tiniest reason to oppose you; to the contrary, everyone will help you very voluntarily.
Mi persone ne povas min miksi en la aferon kaj mi ne volas doni al la apartaj esperantistoj iajn ordonojn; sed se Vi pensas, ke mia opinio povas havi ian influon, mi plene rajtigas Vin montri tiun ĉi mian leteron (kaj ankau mian leteron de la pasinta semajno) al ĉiu, por ke ĉiu vidu, ke en Via agado -- se ĝi estos kondukata kun la singardeco priparolita en mia lasta letero, kaj akceptita per Via lasta letero -- mi ne sole ne vidas ion malbonan, sed kontraŭe, mi vidas en ĝi nur bonon. I personally cannot mix into the matter and I don't want to give orders to the individual Esperantists; but if you think that my opinion can have any influence, I give you full rights to show this letter of mine (as well as my letter of last week) to everyone so that everyone will see that in your action -- if it is conducted with the care discussed in my last letter, and accepted in your last letter -- I not only don't see anything bad, but to the contrary, I see in it only good.
La malkonsento inter Vi kaj Viaj oponantoj laŭ mia opinio estas bazita sur simpla malkompreniĝo. Se Vi estas tute certa, ke la Delegacio simple alprenos Esperanton, kaj alprenos ĝin senkondiĉe, lasante la decidon pri plibonigoj al mi kaj al la Lingva Komitato, -- kiu do esperantisto povas ion havi kontraŭ Vi? Diri al la Delegacio: "Vi ne havas la rajton enmiksi vin en nian aferon", oni povus nur en tia okazo, se la Delegacia Komitato (kiu konsistos eble el homoj tre gloraj, sed tute ne kompetentaj en Esperanto) [Mi parolas kompreneble ne pri Vi, kies grandega kompetenteco estas afero senduba kaj de ĉiuj konfesata, sed pri tiuj personoj, kiuj eniros en la Komitaton nur dank'al sia nomo] volus doni leĝojn al la tuta mondo esperantista (kiu en sia afero multe laboris kaj spertis); sed se la Delegacio ne volas tion ĉi fari, sed ĝi volas lasi tiun ĉi demandon oficiale al la decido de personoj plej kompetentaj en Esperanto, kaj nur konfidence alsendi la rezultatojn de siaj esploroj kaj siajn konsilojn kaj dezirojn al mi kaj al la Lingva Komitato, tiam mi absolute ne komprenas, kion iu esperantisto povus havi kontraŭ la Delegacio! Mi estas plene konvinkita, ke se Vi klarigos al Viaj oponantoj precize Viajn intencojn, ĉia opozicio tuj ĉesos kaj la oponantoj fariĝos Viaj fervoraj helpantoj. Tion ĉi sincere deziras The disagreement between you and your opponents is based, in my opinion, on a simple misunderstanding. If you are quite certain that the Delegation will simply adopt Esperanto, and adopt it unconditionally, leaving the decision about improvements to me and to the Language Committee, -- then what Esperantist can have anything against you? One might say to the Delegation: "You have no right to mix into our affair" only in the case that the Delegation Committee (which will perhaps consist of men who are very glorious but not at all competent in Esperanto) [I am of course not speaking of you, whose tremendous competency is a matter which is undoubted and admitted by all, but about those people who will enter the Committee thanks only to their name] would make laws for the entire Esperantist world (which it is affair has worked hard and experienced much); but if the Delegation will not do this, but will officially leave this question to the decision of those most competent in Esperanto, and only confidentially send the results of its studies and its advice and desires to me and the Language Committee, then I absolutely do not understand what any Esperantist might have against the Delegation! I am fully convinced that if you explain your intentions exactly to your opponents, all opposition will end immediately and your opponents will become your enthusiastic assistants. This is sincerely desired by
Via Yours truly
L. Z. L. Z.
P.-S. -- Via opinio, ke mi aŭdas nur la voĉojn de konservativaj esperantistoj, estas tute erara: ĉion kritikan, malamikan aŭ atakantan, kion oni diras aŭ skribas pri Esperanto, mi ne sole tuj ekscias, sed mi ricevas ĝin eĉ en kelkaj ekzempleroj, parte de la atakantoj mem, parte de la esperantistoj-reformistoj, kiuj per tio ĉi volas min instigi al reformado. Sed ĝuste tial, ke mi aŭdis tro multe da kritikoj, ĝuste tial ke mi praktike tro multe konvinkiĝis (precipe en la lastaj 3-4 monatoj), kiel malfacile estas kontentigi la reformistojn kaj al kia grandega danĝero oni venas kiam oni komencas la cedadon, -- ĝuste tial mi en la lastaj monatoj fariĝis tiel singarda kun ĉiuj reformaj projektoj. Kiam ni estos tute fortaj, ni povos ĉion al ni permesi, sed ĝis tiu tempo ni devas esti tre, tre, tre singardaj. P. S. -- Your belief, that I hear only the voices of conservative Esperantists, is quite wrong: I not only immediately learn of everything critical, hostile or attacking that is said or written about Esperanto, but I get it in several copies, partially from the attackers themselves, partially from the Esperantists-reformists, who in this way want to encourage me to reform. But it is just for this reason, that I've heard too many criticisms, just for the reason that in practice I have become too convinced (especially in the last 3-4 months) who difficult it is to satisfy the reformists and what a great danger we face when we start yielding, -- just for this reason I have, in recent months, become so careful with all reform projects. When we are quite strong, we can allow ourselves everything, but until that time we must be very, very, very careful.
Home/Hejmen Zamenhof: 21. I. 1907: Obituary for Dr. Emile Javal Zamenhof to Michaux: 31. I. 1907