Zamenhof on Reforms in Esperanto, from La Revuo, May 1907. Translation by Don HARLOW
...La kaŭzo de la malĝusta famo pri la "reformoj" estas jena: ...The reason for the incorrect rumor about the "reforms" is as follows:
Jam antaŭ longe mi trovis, ke oni povas enkonduki en Esperanton kelkajn plibonigojn per vojo natura, sen reformoj, sen ia rompado de la lingvo. Tiu ĉi sendanĝera kaj natura vojo estas la vojo de "neologismoj kaj arĥaismoj", pri kiu mi parolis en la Antaŭparolo al la "Fundamento de Esperanto". Mi ellaboris en la lastaj jaroj tabelon da neologismoj, kiun mi intencis prezenti al la esploro de la Lingva Komitato. A long time ago I found that some improvements could be introduced into Esperanto in a way that is natural, without reforms, without any break in the language. This harmless and natural way is the way of "neologisms and archaisms", of which I spoke in the Preface to the "Fundamento de Esperanto". I have worked out in recent years a table of neologisms which I intended to present to the study of the Language Committee
Sed... mi baldaŭ konvinkiĝis, ke la malsameco de la opinioj estas tiel grandega kaj interkonsentigi inter si la diversajn opiniojn estas tiel malfacilege, ke eĉ la plej senkulpa vojo de neologismoj povus nin enmeti en tre grandan danĝeron. Tial... mi fine decidis forĵeti mian projekton... Mi atendos kun ĝi, ĝis venos tempo pli oportuna... But... I was soon convinced that the difference of opinions was so huge and it was so tremendously difficult to bring the various opinions to agreement among themselves that even the most innocent way of neologisms could put us in very great danger. So... I finally decided to discard my project... I am going to wait with it until a more convenient time arrives.
Per serĉado de plibono, pri kiu ni fantazias, ni povus facile perdi la bonon, kiun ni posedas... Ne pro obstineco, ne pro malamo al progreso kaj ne pro aŭtora amo al mia verko mi tion ĉi parolas. Mi esperas, ke la amantoj de reformoj tion ĉi komprenos kaj ili oferos siajn personajn gustojn kaj opiniojn por la bono de nia afero. Se troviĝos tiaj malkontentuloj, kiuj ne volas tion ĉi fari..., mi petas ilin, ke ili prezentu sian proponon ne al mi, sed al la Lingva Komitato. De mia flanko mi promesas, ke... mi... ĉiun bonorde ekzamenatan kaj leĝe voĉdonitan decidon de la Komitato ĉiam akceptos sen protesto. By seeking the better of which we fantasize, we could easily lose the good that we possess... I say this not out of stubbernness, not out of hatred of progress and not out an author's love for his work. I hope that the lovers of reforms will understand this and that they will sacrifice their personal tastes and opinions for the good of our affair. If there are such malcontents who do not want to do this..., I ask them to present their proposals not to me but to the Language Committee. On my side I promise that... I... will always accept without protest every decision by the Committee that has been examined in good order and legally voted on.
Home/Hejmen Commentary by Waringhien Commentary by Waringhien