Enkomputiligis Don HARLOW

Mamutido Miĉjo / Mike the Mammoth Child

de / by Mikaelo BRONŜTEJN

recenzas / reviewed by Don Harlow


BRONŜTEJN, Mikaelo: Mamutido Miĉjo. Moskvo: Impeto, 2000. 52 p.

Jen interesa instrua legolibro, ĉefe por junuloj. Lena kaj Marko estas du geknaboj, kiuj loĝas en Moskvo. Anton, patro de Lena, eltrovis mamutidon en siberia glacio kaj, helpe Lidia, la patrino de Marko, sukcesis revivigi ĝin. Nun Miĉjo loĝas en zoologiejo en Moskvo, sed iu fripono Krim (konvena nomo!) intencas gajni milionon da dolaroj, ŝtelante ĝin por la privata zoologiejo de la Sultano de Limpopo. Bonŝajne, Krim estas mallertulo. Malbonŝance, ankaŭ kelkaj el la bonuloj estas mallertaj.

This is an interesting didactic reader, mainly for young people. Lena and Marko are two children who live in Moscow. Anton, Lena's father, has discovered a mammoth cub in the Siberian ice and, with the aid of Lydia, Marko's mother, had succeeded in reviving it. Now Mike lives in a Moscow Zoo, but a rascal named Krim (in Esperanto, a suitable name!) intends to earn a million dollars by stealing it for the Sultan of Limpopo's private zoo. Luckily, Krim is a klutz. Unluckily, some of the good guys are klutzes, too.

La rakonto povus esti interesa por junaj homoj, sed devus esti (laŭ mi) iom pli longa; cetere, la "ĉefaj rolantoj" devus iom pli ĉefe roli -- Lena kaj Marko, kiuj ekzistas ĉefe por doni al gelegantoj personojn, kun kiuj ili povas identiĝi, pliparte sidas fone kaj faras nenion. La ilustraĵoj de Aleksandr Bilukov estas sufiĉe bone faritaj, kaj en la frua parto de la novelo ili instrue rolas (vidu ekz. paĝojn 9 kaj 13), sed post tio ili maloftiĝas kaj ne plu instruas. La tri ĉifrogramoj estas interese enigmaj; bedaŭrinde, oni tro rapide rivelas iliajn signifojn.

The tale might be interesting for young people, but should be (in my opinion) somewhat longer; in addition, the "main characters" should be somewhat more main -- Lena and Marko, who exist mainly to give the readers people with whom they can identify, primarily sit in the background and do nothing. Aleksandr Bilukov's illustrations are fairly well done, and in the early part of the story they help teach (see e.g. pages 9 and 13), but after that they become rare and no longer instructive. The three cipher-grams are interesting riddles; unfortunately, their meanings are revealed too quickly.

La novelo mem (kun ilustraĵoj) ampleksas 26 paĝojn; kromajn 23 paĝojn plenigas vortareto kun pli-malpli 1400 vortoj el pli-malpli 800 radikoj. La vortaro enhavas verŝajne ĉiun unuopan vorton, afikson kaj gramatikan finaĵon uzatan en la novelo, eĉ la kunmetitajn vortojn; ekzemple, la prefiksoj MAL- kaj (iom surprize!) EK- prezentas al ni po proksimume 20 vortojn. Simile, anstataŭ la nuran urbo ni trovas la apartajn vortojn urba, urbano, urbeto kaj urbo. Mi opinias tiun aranĝon sufiĉe saĝa por instrua libro.

The story itself (with illustrations) takes up 26 pages; an additional 23 pages are filled with a vocabulary with approximately 1400 words from approximately 800 roots. The vocabulary seems to contain every single word, affix and grammatical ending used in the story, even the conjoined words; for example, the prefixes MAL- and (surprisingly!) EK- give us approximately 20 words each. In the same way, instead of just urbo (town) we find the individual words urba (urban), urbano (a town-dweller), urbeto (a village) and urbo (a town). I think this is a smart arrangement for an instructional work.

Aliflanke, por homoj ekster Rusio la vortareto ne multe helpos, ĉar la signifoj de la vortoj estas ruslingvaj; ekzemple, ne multe helpas min rimarki, ke agrabla signifas "prijatnij, privljekatjeljnij". Por eventualaj alilandaj legantoj-lernantoj, utilus provizi similajn nacilingvajn vortaretojn. Lingvemuloj tamen eble volos elserĉi la rusajn ekvivalentojn de la tabelvortoj, kie facile videblas, ke Zamenhof havis sufiĉe bonan nacilingvan modelon por tiu ofte (de okcidentanoj) priplendata pro malnatureco tabelo.

On the other hand, for people outside of Russia the vocabulary won't help much, because the meanings of the words are given in Russian; for instance, it is not very helpful to me to notice that agrabla (kind, agreeable) means "prijatnij, privljekatjeljnij". For possible foreign readers / pupils it would be useful to provide similar vocabularies in other national languages. Those interested in languages may want to seek out the Russian equivalents of the words in Esperanto's table of correlatives, where it can easily be seen that Zamenhof had quite a good national-language model for this table about which some (westerners) too often complain of artificiality.

Ne tro longa, facile legebla ĉefe por postkomencantoj.

Not too long and easily readable, mainly for students just past the beginning stage.

Other Reviews/Aliaj Recenzoj