Enkomputiligis Don HARLOW

Serĉu mian sonĝon / Seek My Dream

de / by NEMERE István

Budapeŝto: Hungara Esperanto-Asocio, 1987, 171p.

recenzas / reviewed by Don HARLOW

Unue aperis en / First appeared in The ELNA Newsletter, 1990(X), p. 11

Gabor kaj Lilla estas du junaj gehungaroj, kiuj ekskursas al Venecio por ia antaŭnupta mielmonato. Tien ekskursas, tute hazarde, ankaŭ juna Diran Sargis, kiu antaŭ jaroj konatiĝis kun Gabor en la urbo Erzerum, en Turkio. La gejunuloj hazarde renkontiĝas sur strato, kaj dum la postaj du tagoj ili kune vidas la urbon. Sed inter ili estas ia nedifinebla muro. Por Gabor kaj Lilla, ankoraŭ naivaj, la historio estas interesa flankokupo, kiu provizas ian fonon por ilia floranta amo; por Diran, la historio estas vivanta ŝarĝo sur la dorso de lia popolo -- la armenoj -- kaj li venis al Venecio, koincide kun baldaŭa trapaso de la Prezidento de Turkio, por alidirektigi ĝin.

Gabor and Lilla are two young Hungarians who are traveling to Venice for a pre-matrimonial honeymoon. By chance young Diran Sargis, who got to know Gabor years ago in the city of Erzerum in Turkey, is traveling there, too. The young people meet by chance on the street, and for the next two days they see the city together. But there is an indefinable wall between them. For Gabor and Lilla, still innocent, history is an interesting hobby that provides a background for their flowering love; for Diran, history is a living weight on the back of his people -- the Armenians -- and he has come to Venice, at the same time as the upcoming visit of the Present of Turkey, to change its direction.

Mi listigus ĉi tiun libron inter la sukcesaj romanoj de Nemere, ĉar li sukcesas en sia ŝajna intenco -- kontrasti la sintenojn kaj konduton de ĉiutagaj civitanoj de la homogena Okcidento -- en kiu troviĝas Hungario, almenaŭ kulture -- kontraŭ la ankoraŭ vivpelantaj problemoj de multaj naciaj malplimultoj tra la mondo. Gabor kaj Lilla povus esti kiu ajn el ni, kaj Diran parolas ne nur por la armenoj, sed ankaŭ por la usonaj kaj aŭstraliaj indiĝenoj, la nigruloj de Suda Afriko, la kimroj kaj bretonoj kaj tibetanoj, la judoj en Palestino en 1947 aŭ la palestinanoj mem en 1987 -- ĉiuj, kiuj frontas kaj, kiel Diran, devas fine fali antaŭ la senkompata progreso de la okcidenta kultura koloso.

I would list this book among Nemere's successful novels, because he succeeds in his apparent intent -- to contrast the attitudes and behavior of ordinary citizens of the homogeneous West -- in which Hungary lies, at least culturally -- with the still compelling problems of many national minorities throughout the world. Gabor and Lilla could be any of us, and Diran speaks not just for the Armenians, but also for the American and Australian natives, the blacks of South Africa, the Welsh and Bretons and Tibetans, the Jews in Palestine in 1947 or the Palestinians themselves in 1987 -- all who are facing and, like Diran, must finally fall before the ruthless advance of the Western cultural colossus.

La takto de la libro estas bona, kaj -- kiel jam dirite -- la celo estas pripensinda. Sed ankaŭ grava estas la etoso, en kiu la agado evoluas. Nome, Nemere tiel bone priskribas Venecion -- urbon, kiun li verŝajne amas -- ke ĝi kvazaŭ viviĝas antaŭ niaj legantaj okuloj. Eĉ la historion de Venecio, ekde ĝia fondiĝo en la tempo de tiu ŝajna prahungaro Attila, li enplektas en la romanon.

The book's pacing is good, and -- as has already been said -- the aim deserves consideration. But the atmosphere in which the action develops is also important. That is, Nemere describes Venice -- a town that he apparently loves -- so well that it seems to live before our reading eyes. He even weaves the history of Venice, from its founding in the time of that apparent ur-Hungarian Attila, into the novel.

Entute, ĉi tiu libro estas unu el la plej legindaj Nemere-aĵoj.

   Overall, this book is one of Nemere's most readable.

(Sekreta komunikaĵo #1 por la Hungara Esperanto-Asocio: Se vi ne komencos legi viajn presprovaĵojn kaj forigi tiujn damnindajn koboldaĵojn, vian presejon atakos kaj detruos la Armeo Liberiga Esperantista! Nemere, Lorjak, Wacha kaj aliaj certe meritas pli bonan prezenton ol vi proponas.)

(Secret communiqué #1 for the Hungarian Esperanto Association: If you don't begin to read your galley proofs and get rid of those damned typos, your printer is going to be attacked and destroyed by the Esperantist Liberation Army! Nemere, Lorjak, Wacha and others certainly deserve a better presentation than you offer.)


Other Reviews/Aliaj Recenzoj