Enkomputiligis Don HARLOW

Vualo de l' silento / Veil of Silence

de / by Ĝura

recenzas / reviewed by Don Harlow


Ĝura: Vualo de l' silento. Elfrancigis Henri CASTIAU. Parizo: Sennacieca Asocio Tutmonda, 1997. 168p. Broŝ.
Djura Veil of Silence. Translated from the French by Henri Castiau. Paris: World Anational Association, 1997. 168 p. Paper.

En Esperanto In English

Jen la aŭtobiografio de Ĝura, berbera virino el vilaĝo en Kabilio (montara regiono de Alĝerio), kiu ege suferis pro siaj provoj eskapi el la longepokaj limigoj je la rajtoj kaj konduto de virinoj en tiu mondoparto, kaj kiu tamen superis tiujn suferojn.

This is the autobiography of Djura, a Berber woman from a village in Kabylia (a mountain region of Algeria), who suffered heavily because of her attempts to escape from the long-lasting limitations on the rights and behavior of women in that part of the world, and who nevertheless overcame those sufferings.

La libro komenciĝas je perforta atako kontraŭ la graveda Ĝura kaj ŝia amato, en 1987, fare de du ŝiaj samfamilianoj, kaj finiĝas (iom abrupte, laŭ mi) montrante la jurajn rezultojn de tiu atako (kaj la naskon de la filo, kiu ankoraŭ feto travivis tiun atakon). Inter tiuj du punktoj, Ĝura klarigas la paŝojn, kiuj kondukis al tiu atako la infanaĝo en montara vilaĝo en Kabilio; migro de la patro al Francio por trovi laboron, kaj la posta sekvo fare de la patrino kaj jam vivantaj gefiloj; vivo en tenementoj kaj stratoj de Parizo; la severa regado de la berberaj filinoj fare de la patro (kies tradiciaj rajtoj estis efektive samaj kiel tiuj de romiaj patroj laŭ la sistemo paterfamilias); interesiĝo pri Ĝura pri la distra mondo; fiaska vizito al Alĝerio, kie la frato provis resklavigi ŝin, eĉ perforte, en la malnova moralo; reveno al Francio, enamiĝo kun juna franco, fuĝo de la patra tiraneco (en tio ŝin baldaŭ sekvis patrino kaj fratinoj); samtempa kresko de sukceso de ŝia muzika grupo Ĝurĝura (prezentanta la berberan kulturon intermiksitan kun nova virina liberiĝemo) kaj fremdiĝo de la ceteraj familianoj, kiu lasta kondukis al la menciita atako.

The book begins with a violent attack on the pregnant Djura and her lover, in 1987, by two members of her family, and ends (in my opinion, somewhat abruptly) when it shows the legal results of that attack (and the birth of her son, who as a fetus survived the attack). Between those two points, Djura explains the steps that led to the attack childhood in a mountain village in Kabylia; her father's journey to France to find work, and the journey by her mother and those children already born to follow him there; life in the tenements and streets of Paris; the strict rule of Berber daughters by their fathers (whose traditional rights are very much the same as those of Roman fathers under paterfamilias); Djura's growing interest in the entertainment world; a failed visit to Algeria, where her brother attempted to re-enslave her, violently, to the old morality; a return to France, falling in love with a young Frenchman, flight from the tyranny of her father (in which she was soon followed by her mother and sisters); the simultaneous growth of success of her musical group Djur Djura (which presents the Berber culture coupled with a newer woman's liberation) and alienation from the rest of her family, which latter led to the above-mentioned attack.

Interesa, rivela romano, kiu instruis al mi iom pri la vivo de la berberoj en norda Afriko (kaj la sortoj de la virinoj, kiuj vivas en tiu medio). Finleginte la libron, skribitan en la lastaj okdekaj jaroj, mi iomete scivolis, ĉu fakte Ĝura sukcesis pluvivigi sian grupon; tion la libro ne rivelas, sed serĉante en la reton mi trovis TTT-paĝon pri muzika prezento ŝia (kun bela, lastatempa fotaĵo) en Bretonio en 1999 (http://web.bagadoo.tm.fr/fr/evenements/festival_99/artiste/djura.html). Ankaŭ, iom surprize, troviĝis unu el ŝiaj kantoj (kun MIDI-muziko) en Esperanto ĉe http://www.educar.org/Revistas/Esperanto/k40djur.htm, sendube dank' al Jesuo de las Heras.

An interesting, revealing novel, which taught me something of the life of the Berbers in North Africa (and the fate of the women who live in that environment). After reading the book, which was written in the late 1980s, I wondered a bit whether Djura had in fact succeeded in keeping her group going; the book doesn't tell, but by looking in the internet I found a web page about a musical presentation of hers (with a beautiful, recent photo) in Brittany in 1999 (http://web.bagadoo.tm.fr/fr/evenements/festival_99/artiste/djura.html). Also, somewhat surprisingly, I found one of her songs (with MIDI music) in Esperanto at http://www.educar.org/Revistas/Esperanto/k40djur.htm, no doubt thanks to Jesus de las Heras.

Laŭ mi, libro kiu meritas la legon.

In my opinion, a book worth reading.


Other Reviews/Aliaj Recenzoj