Enkomputiligis Don HARLOW

La simfonio de la senespero

de Penĉo SLAVEJKOV

elbulgarigis Asen SIMEONOV

Unue aperis en la nica literatura revuo 7/4 (n-ro 40) paĝoj 129-134


Per siaj ŝultroj la Balkan' mallumas,
barante la senliman horizonton;
malantaŭ ĝi leviĝas malrapide
aŭtuna sanga lun', fantomo vera,
naskita en la sino de la nokt'.

En dezertej' mistera de l' ĉielo
obskure pendas nubo nigra, kvazaŭ
atendas la leviĝon de la lun',
por flustri tuj al ĝi enigmon sian ...
En surda sven' la universo dronas.
En la ĉiel' tremetas kaj perdiĝas
stelet' timema — kiel se spirit'
el mondo nekonata, de l' ĉielo
embuskis kaj rapide sin deturnis,
nenion rimarkinte sur la tero.
En surda sven' la universo dormas.
Senmove, lace pezas la aero
sur mond' malluma, kiel ia demando
solvenda de la premsufoka nokto,
al ĝi lasita de la laca tago.

Kaj kiel mur' obskura staras la Balkan'
ĉe l'horizonto mem; jen super ĝi
elnaĝis, sed tuj haltis, sanga luno.

En spacoj duonlumaj konturiĝis
da pintoj kelke — kaj de fin' al fin'
sur l' akraj ŝultroj de l' Balkan'
sternite kuŝis la figur' giganta
de Promete', turninta al ĉiel'
vizaĝon, manon ĉene katenitan
tordinta kaj metinta sub la nukon;
en densa arbustaro implikite
hararo lia distaŭzite pendas
en bukloj, sur la rokoj grizobskuraj;
kaj kiel ia monta pint' elstaras
de la fleksita hruro la genu',
l' alia kruro — flanken ĵetsternita,
la rokojn peze premas, kaj malhelas
la larĝe malfermitaj fingroj kvin,
simile al murdentoj de kastelo.

Trafendis ĝemo la aeron mortan,
samesta al premata vivokri'
kaj puŝegata sur la rokojn nigrajn:
al tiu ĝem' la ĉen' respondis tuj
obtuze per malbonaŭgura eĥo.
El longa dorm' vekiĝis Prometeo ...
Samkiel rokoj de la pint' rompitaj
ruliĝas tondre al terura fund',
ŝiritaj el sufera brusto tiel
traelĥis tondraj vortoj tra la nokt':

«Ĉu tago luma fine ne leviĝos,
al la suferoj ĉu ne estos fin'?
Terur'! Ho, ve al mi! Sed kiun mi
riproĉas? Ĉu de la komenco mi
ne sciis, kia sorto min atendas?! ...

Ho, Zeŭs'! Ne povas rompi mian volon
eĉ milionoj da turmentoj, kiuj
naskiĝus en anim' kruela via,
de timo kaj malico kunigitaj.
Mi konis mian sorton, fulmĵetanto!
Sed kun patrina lakto mi ensuĉis
la malestimon al suferoj ... Sendu
flugilan hundon, koron mian ŝiri!
Malakra iĝos ĝia akra beko
pro l' bekŝirad' de mia karno, sed
neniam rompos mian firman volon;
neniam pentos mi, ke mi lumigis
la plenan de mallum' spiriton homan
kaj la fatalojn ĝiajn en la vivo ...
Vi, nuboj, — ankaŭ vi ne nebuligos
rigardon mian — mi en min rigardos
kaj mian estontecon klare vidos,
samkiel mi ĝin vidis antaŭ jaroj!
Vi povas sendi fulmojn por brulvundi
la karnon — la spiriton ili hardos...
Ĉu vintro furiozas, neĝkovrante
hararon mian — aŭ glacia frost'
la membrojn rigidigas,
ĉu la brulantaj sagoj de la suno
ardigas kaj ekscitas miajn vundojn,
mi konas, mi malŝatas mian sorton!
Nun sendu ŝtormojn! Ili mian voĉon
surdigi ne sukcesos! Eĉ tra la ŝtormoj
penetros mia voĉ' ĝis via trono,
trapikos vian koron pli efike,
ol l' pinta bek' de via hund' flugila
trapikas mian jam ŝiritan koron.
La glason kun nektaro antaŭ lipoj
haltigos vi, malbene konsternita ...
Venenas vian ĝojon pun' kruela!
Mi konas mem la ĝojojn de l' sufero: —
patrino de feliĉo, varmiganta
kaj min kaj ĉiujn, en kies spirito
plu vivas la espero ...
Sendu, Zeŭso,
flugilan hundon ŝiri mian koron!
Post kiam ĝi revenos, sanga guto
de ĝia bek' sur vian robon falos,
kaj vian ĝojon kiel fajro vundos...»De tiu kri' provoka altirite,
sur pint' alia, super nudaj rokoj,
malantaŭ Prometeo malrapide
el la mallum' figur' obskura levis
la kapon, ĝin sur pugnoj apogante;
flavruĝe lumis la okuloj ardaj,
simile al fornegoj malfermitaj ...
De Promete' la ŝtorman krion li
avide aŭdis —
... kaj freneza rido
trafendis la silentsufokan spacon ...
turniĝis la duon-di' katenita;
pro l' forta frap' sur la granitajn rokojn
le ĉenoj surd-obtuze eksonoris —
de la flugila hund' bojeg' ne estis
nek krio de furioj koleregaj ...
«... Ha, Ha!
Ĉu vi neniam aŭdis mian ridon?
En la abismo de jarcentoj tricent
malĝojo homa kreskis je kolero,
semante al la ŝtormo en la nuboj,
kaj ĝia tondro estas mia rido.
Ĉu vi en mia rid' la eĥon aŭdas
de la amara plor' de l' milionoj?
De la ĉielo la ŝtelitan fajron
en la animon homan vi ja ĵetis,
sed ĉu abismon ĝian vi lumigis?
Mallumo nur densiĝis en doloron,
por naski la konscion ... Sed pro kio
vi min ne lasis en mallumo vivi?
Ĉu la konsci' al mi utilis? Eĉ pli,
ĉu ĝi alportis lumon? Nur mallumon
per ĝi atingis kaj ekkonis mi.
Mi vidas lin! Flugilojn etendonte,
en la abismon de animo mia
ĵetinte ombron, tie vivas nun
de l' sorto la demono malserena,
observas mian faton kun rideto,
de la bedaŭro la rideto pala.
Kaj vane, vane vi malbenas Zeŭson!
Profetaj vortoj de patrino via
plenumis sin: en mia propra koro,
simile al Oziris iam, kiu
Izidan en patrina sin' perfortis,
mallum' denove nun perfortis triston:
naskiĝis nova dio — li en pecojn
disbatis la kranion de la Zeŭso.
Dezertas nun Olimp' kaj strig' Minerva
dumtage kaŝas sin en la ruinoj
kaj la pasinton per ulul' histera
priploras nokte ... Nova dio alte
kaj super hom' kaj super mond' starigis
solidan tronon — kontraŭ l' tuta mondo,
de l' tuta mondo ege malamate,
leviĝis alten, sed de l' pinto falis.
En vivon kio per la morto venis,
de li viktimo elaĉeta iĝas!
Kaj nun al vi mi venas kaj mi portas
pri lia fal' terura la sciigon ...
Sur tron' malnova nova dio sidas —
la dio de la sendiec'! Sangul'
pro l' sang' de l' mortigita li
disŝiris lian karnon kaj kun naŭzo
al l' strataj hundoj ĝin por nutro ĵetis.
Kaj en la fundo de animo mia,
de l' mondabismoj mem abismo, dormas —
ĝis batos horo, horo de fruktigo, —
sennombraj ĝermoj de sennombraj dioj:
la mort' de l' unu — vivo de l' alia!
Idaro de mallumo kaj konscio,
sur voj' obskura, vojo sanga gvidas
kaj sian sorton kaj de la homaro —
de l' tempo mem ludilo plej sensenca ...
Ĉar tiel diras sperto multjarcenta,
al mi nun tiel flustras la konscio, —
pro kio vi ĝin donis, Prometeo?!
Vi, antaŭvida, kiam vi enĵetis
ŝtelitan fajron en animon mian,
ĉu vi estonton mian antaŭvidis?
Ĉu vi la vian antaŭvidis? Vi,
damnita! Perfidul' de l' dioj, vi,
ekzekutist' de l' homoj plej kruela!

Jarcent' jarcenton sekvos, dio — dion;
nur ambaŭ ni plu restos ĉiam samaj.
en ŝanĝoj de la mondo neŝanĝeblaj —
sur peza kruc' de l' senesper' serena
najlita mi — sur la malmola rok'
de l' vanespero — katenita vi;
vi mem de vi viktim' — kaj mi de vi,
najbaroj en turmentoj reciprokaj,
ni vivos tiel ĝis la lasta fino.
Post ĉiu nova ŝanĝo en la vivo,
post ĉiu nova venko de l' mailumo
sur la mallum' mi ĉiam vekos vin,
mi, homspirit', areno de l' bataloj
de la mallum', por tuj sciigi vin
per spertaj vortoj kaj per rid' malica
pri via sort', konscion vian veki,
samkiel vi per via flamo vekis
en mi pri mia sort' konscion mian
kaj jam eterne suferigas min ...
Mem-malamik'! di-perfidul' fiera!
Ekzekutisto homa plej kruela!
Ne turnu vin! En mia rido eĥas
la plor' maldolĉa de l' homaro tuta!»

Li levis sin, vizaĝon nigran klinis
embuske sur vizaĝ' de Prometeo, —
kaj kiel flamaj fulmoj furiozaj
rigard' rigardon krucis por momento;
trafendis surda spir' kaj frosta rid'
la universon — kun premztaj pugnoj
eklevis sin, sed tuje falis dorsen
denove sur la rokojn Prometeo —
kaj longe en la nokt' de l' peza ĉen'
la sono eĥis triste ĝis perdiĝis
en sinojn mem de la senfina spaco.

Mallum' densiĝis. Dezertej' senviva
malfermis buŝon kaj elspiris lace
demandon sian — ĉiam senrespondan.