Enkomputiligis Don HARLOW

Reĝo Lavra

de Karel Havliĉek BOROVSKY

elĉeĥigis T. PUMPR

Unue aperis en la nica literatura revuo n-ro 6/1 paĝoj 8-11


Karel Havliĉek Borovsky (1821-1856), la aŭtoro de la "Bapto de Sankta Vladimir" (1) genia satiro kontraŭ la policaj metodoj de la ŝtato, postlasis ankaŭ tiun ĉi versitan, aminde naivan fabelon kun la antikva "Midasa temo". Kontraste al la tranĉa blasfema sarkasmo de la Caro Vladimir, la etoso de la Reĝo Lovra estas plena de varma, ridetanta bonhumoro kaj optimismo. (T. Pumpr).

Vivis reĝo maljunulo,
inda je estimo,
sed ĝi estis antaŭ tempo
kaj ne en proksimo;
naŭ montaroj kaj tri oceanoj
kuŝis inter liaj civitanoj
kaj la ĉeĥa limo.

Estis Lavra el Irlanda
reĝa dinastio.
Kaj pri tiu reĝo estas
bela historio.
Hej, edzino! Vinon al mi portu!
Kaj vi, buboj, eĉ ne pepe vortu!
Kantos mi pri tio.

Irlandanoj portas Lavran
ĝis nun en la koro:
nek al Judo li similis,
nek al diktatoro,
nek fremdaĵon kiel sian traktis,
nek rekrutojn por milito kaptis,
justis al popolo.

Tamen unu mankon havis
la monarko brila:
ke malamis li la majstrojn
de la art' razila.
Foje nur en jar' sin razi lasis;
abel-svarme sur la kol' amasis
la hararo vila.

Eĉ pli mise! Ĉiujare
antaŭ Pentekosto,
kiam la barbir' glatigis
vangojn de la Moŝto,
stranga rekompenco lin atendis:
ne arĝento, sed li tuj ekpendis
sur strangola fosto.

Ne komprenis la konduton
la popol' irlanda,
eĉ indignis kontraŭ Reĝo
pro l' manio sanga.
Sed reĝ-volo sana al popolo!
Oni kontentiĝis do pri l' moro
kaj kutimo stranga.

Nur barbiroj ne kontentis
pri l' dirita sorto;
sur la hoko oni pendas
iel sen komforto ...
Sed ribeli? Tro malmultaj estis
la barbiroj, sekve ne protestis
eĉ per unu uorto.

Kiam venis Pentekosto
sen kompat' kaj mildo,
en urbdomo kolektiĝis
la barbira gildo
kaj la loton tiris laŭ la vico,
kiun trafos reĝa raz-ofico
kaj -- la pendumil' do ...

Jes, ĝi trafis ... Tiujare
juna Kukulino
devas reĝan barbon razi,
filo de vidvino.
Ŝi aŭdinte tion, tuj ekpalis
kaj sur teron kuazaŭ morta falis:
"Fil' de mia sino!"

Jam la Reĝon li priservis,
jam sub ligna trabo
hombuĉisto al li pagas:
ŝnuron el kanabo.
Jen patrino tra l' amas' kubutas,
kie oni filon ekzekutas,
peti por la knabo:

"Reĝo! Mia sola filo! ...
Volu lin indulgi!
Mi pro Dio vin petegas,
ne ŝajnigu surdi!
Mi, vidvino, ploras malespere
kaj mi ankaŭ mortus mem prefere,
ol lin lasi murdi.

Reĝo nia, Reĝa Moŝto,
estas ĝi humano,
ke senkulpa knabo mortos
per buĉista mano?
Mia edzo falis por vin servi,
fil' min nutras ... Nun pereas per vi
ankaŭ li, infano.

Estas vi ja bona reĝo
al civitanaro,
tamen certe vi frenezas
foje en la jaro.
Reĝa barbo! Neniaĵo tute!
Kaj pro ĝi strangoli ekzekute
estas patra faro?"

Kaj la Reĝo? Hontigite
kapon li mallevis,
ja eĉ pli: en lia koro
kvazaŭ io krevis.
Li suspiris, ne koleris pri ŝi,
nur rapidis siajn larmojn viŝi,
oni halti devis.

Ĉiujn homojn li forsendis,
restis ĉe la Reĝo
sole juna Kukulino,
pala kiel neĝo.
Lavra sidas kun la kron' sursine:
"Venu, knabo, al mi pli proksime
ĝis la ora seĝo.

Ĵuru al mi, ke neniam
volas vi perfidi,
kion sub la reĝaj haroj
devis vi ekvidi.
Tiam vin plu ne minacas ĝeno,
sed vi en la Kort-Barbir-Posteno
povos ĉiam sidi.

La junulo tre volonte
al la Reĝo ĵuris
kaj libera al patrino
kun avanco kuris.
Do la Reĝon li razadis poste.
La barbirojn ne plu Pentekoste
pendumil' teruris.

La Irlandaj civitanoj
sentis koran dankon,
ke la bona Reĝ' formelis
sian solan mankon.
Tamen pli ol ĉiuj, kun jubilo
la honestaj majstroj de razilo
laŭdis la reganton.

(daŭrigota)


Piednoto

(1) La esperantan tradukon sub la nomo "La Bapto de Caro Vladimir" eldonis 1953 Juan Régulo en La Laguna kiel duan libron el la belliteratura eldon-serio "Stafeto"; tie estas ankaŭ detaloj pri la vivo, bataloj, suferoj kaj verkoj de la kuraĝa ĉeĥa ĵurnalisto.