Recenzoj en Esperanto / Reviews in Esperanto

de Donald J. HARLOW

Recenzoj en Esperanto. Reviews in Esperanto.
Aforismoj (Ŝota RUSTAVELI)
La Blinda Birdo (NEMERE István)
Bovisto kaj teksistino (HŬA Ĝjiĉing k.a.)
Bronza Tigro (GUO Moruo)
Esperanto: lingvo - literaturo - movado (Pierre JANTON)
Eŭlalia (Lorjak)
Insulo de revoj (Manjo AUSTIN)
Jaĥto Veturas For ... kaj Veturigas la Morton (Deck DORVAL)
Jubileo: Jarcento de Esperanto (Mark FETTES)
Kial Ne? -- Festa Numero ()
Kiel Bretono Iĝis Reĝo de Anglujo (Per-Jakez HELIAS)
Kiuj Semas Plorante... (TÓFALVI Éva kaj Oldrich KNÍCHAL)
Komedio de Eraroj (William SHAKESPEARE)
La Libro, Kiu Diras la Veron; La Eksterteranoj Forkondukis Min sur Sian Planedon; Akcepti la Eksterteranojn (Raël [Claude VORILHON])
La Litomiŝla Tombejo (Karolo PIĈ)
Loulan kaj Fremdregionano (INOUE Yasushi)
Mariagnes (Lorjak)
La Mezepoka Periodo (Gaston WARINGHIEN)
1887 kaj la Sekvo (Gaston WARINGHIEN)
La Monto (NEMERE István)
La Morta Suito (MIYAMOTO Masao)
La Morto kaj la Morto de Kinkas Akvobleko (Jorge AMADO)
Murdo en Esperantujo (Daniel MOIRAND)
Ne Nur Leteroj de Plum-Amikoj (Marjorie BOULTON)
Nigra Magio (Deck DORVAL kaj Christian DECLERCK)
La Nigra Spartako (Geraldo MATTOS)
Nova Esperanta Krestomatio (red. William AULD)
Noveloj (André MAUROIS)
Ombro sur Interna Pejzaĝo (Spomenka ŜTIMEC)
La Ora Pozidono (Julian MODEST)
Pri Literatura Kritiko (Fernando de DIEGO)
Rakontoj pri Afanti, Saĝo-sako, La feliĉa birdo (FAN Yizu k.a.)
La Reĝo de Ys: Roma Mater (Poul kaj Karen ANDERSON)
La sanktaj tekstoj de la Vhnda-Mas'ina kulturo de Anatolio (Ez-Aha)
Sed nur fragmento (Trevor STEELE)
Serĉu, kaj Vi Trovos! (NEMERE István)
Sur kampo granita (NEMERE István)
Sur Tranĉrando de Ponard' (Nikolai LOZGAĈEV)
Tri Infanlibretoj (JU Zi, JIANG Cheng'an, WU Daisheng, MEJ Jing)
Trojaninoj kaj Ifigenia en Taŭrido (Eŭripido)
Tutmonda Sonoro (KALOCSAY Kálmán)
Urd Hadda murdita! (Deck DORVAL)
Vespera Gruo (KINOSITA Zyunzi)
Vivo kaj Morto de Wiederboren (Aleksander KORĴENKOV)
Aphorisms (Ŝota Rustaveli)
The Blind Bird (Nemere István)
Cowherd and Weaver Girl (Hua Jiching et al.)
Bronze Tiger (Guo Moruo)
Esperanto: Language - Literature - Movement (Pierre Janton)
Eulalia (Lorjak)
Isle of Dreams (Mary Austin)
A Yacht Departs ... and Takes Death With It (Deck Dorval)
Jubilee: A Century of Esperanto (Mark Fettes)
Why Not? -- Festival Number ()
How a Breton Became the King of England (Per-Jakez Helias)
Who, Weeping, Sow... (Tófalvi Éva and Oldrich Kníchal)
A Comedy of Errors (William Shakespeare)
The Book That Tells the Truth; The Aliens Took Me to Their Planet; Welcome the Aliens (Raël [Claude Vorilhon])
The Cemetery at Litomyŝl (Karolo Piĉ)
Loulan and Foreigner (Inoue Yasushi)
Mariagnes (Lorjak)
The Medieval Period (Gaston Waringhien)
1887 and the Sequel (Gaston Waringhien)
The Mountain (Nemere István)
The Death Suite (Miyamoto Masao)
The Two Deaths of Quincas Waterscreech (Jorge Amado)
Murder in Esperanto-Land (Daniel Moirand)
Not Just Letters from Pen-Pals (Marjorie Boulton)
Black Magic (Deck Dorval and Christian Declerck)
The Black Spartacus (Geraldo Mattos)
New Esperanto Chrestomathy (edited by William Auld)
Short Stories (André Maurois)
Shadow on an Inner Landscape (Spomenka Ŝtimec)
The Golden Poseidon (Julian Modest)
On Literary Criticism (Fernando de Diego)
Tales of Afanti, Sack of Wisdom, The Happy Bird (Fan Yizu et al.)
The King of Ys: Roma Mater (Poul and Karen Anderson)
The Sacred Texts of the Vhnda-Mas'in Culture of Anatolia (Ez-Aha)
But Only a Fragment (Trevor Steele)
Seek, and Ye Shall Find! (Nemere István)
On a Granite Field (Nemere István)
On a Dagger's Cutting Edge (Nikolai Lozgaĉev)
Three Children's Books (Yu Zi, Jiang Cheng'an, Wu Daisheng, Mei Ying)
The Trojan Women and Iphigenia in Tauris (Euripides)
A Global Peal of Bells (Kalocsay Kálmán)
Urd Hadda Murdered! (Deck Dorval)
An Evening Crane (Kinosita Zyunzi)
Life and Death of Wiederboren (Aleksander Korzhenkov)